website templates

wypowiedzenie umowy OC przez telefon – czy skuteczne?

Od lat pracujemy na Państwa zaufanie


Właściciel pojazdu, który chce rozwiązać umowę OC, powinien dostarczyć do towarzystwa jej pisemne wypowiedzenie. Czasami jednak formalność ogranicza się do rozmowy telefonicznej z agentem towarzystwa. Czy takie wypowiedzenie jest skuteczne?
Całoroczną polisę OC można wypowiedzieć przed zakończeniem umowy lub w nielicznych przypadkach, podczas jej obowiązywania. Najskuteczniejszym sposobem wypowiedzenia OC jest złożenie odpowiedniego pisma. Co jednak, jeśli właściciel pojazdu chęć zakończenia umowy deklaruje wyłącznie podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem towarzystwa? Sprawdzamy czy i kiedy taka metoda będzie skuteczna.
Kiedy i jak można wypowiedzieć OC?
Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakłada na każdego posiadacza samochodu obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC. Jego brak może skutkować surowymi karami finansowymi ze strony UFG. Ta sama ustawa przewiduje także sytuacje, w których ubezpieczony może zrezygnować z OC. Należą do nich:
zakończenie okresu obowiązywania całorocznej polisy OC – posiadacz pojazdu, który chce zmienić ubezpieczyciela, powinien złożyć wypowiedzenie najpóźniej na dzień przed końcem umowy.
Przepisy wyraźnie wskazują, że dokument powinien być sporządzony na piśmie:
Art. 28. 1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy;
powstanie podwójnego OC – dojdzie do niego, jeśli właściciel pojazdu wykupi polisę OC w innym towarzystwie i nie wypowie dotychczasowej umowy (zostanie ona automatycznie przedłużona). Kierowca może wypowiedzieć takie ubezpieczenie w dowolnym momencie i podobnie jak w przypadku wypowiedzenia przed upływem okresu ochrony, należy to zrobić na piśmie:
Art. 28a. 1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.
Uwaga! Nabywca pojazdu musi liczyć się z koniecznością zapłaty za okres faktycznej ochrony – nawet jeśli ta się zdublowała. Towarzystwu będzie należała się składka za okres od momentu przedłużenia OC do dnia złożenia wypowiedzenia,
kupno używanego pojazdu – samochód sprzedawany jest wraz z polisą OC i nowy właściciel może zdecydować czy będzie kontynuować ubezpieczenie w tej samej firmie, czy też rozwiąże umowę i wykupi polisę w innym towarzystwie. Wypowiedzenie OC można złożyć w dowolnym momencie, należy jednak liczyć się z możliwością przeliczenia składki zgodnie z danymi nowego właściciela auta. Przykładowo, jeśli nabywca jest młodym i niedoświadczonym kierowcą, towarzystwo może podnieść dotychczasową składkę (ze względu na wyższe ryzyko wystąpienia kolizji lub wypadku) i poprosić o dopłatę za czas trwania ochrony.
Uwaga! W przypadku wypowiedzenia polisy zbywcy, ustawodawca również zaznacza, że: (Art. 31. 1.) (…) Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie.
Przepisy przewidują także możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy OC w związku z:
zakupem polisy na odległość, czyli przez internet lub telefon – właściciel pojazdu nie składa wówczas wypowiedzenia OC, ale odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Ma na to 30 dni od dnia nabycia ubezpieczenia;
szkoda całkowita, kradzież pojazdu lub złomowanie – w tej sytuacji jesteśmy zobowiązani do wyrejestrowania samochodu i poinformowania o tym swojego ubezpieczyciela.
Uwaga! W obu w/w przypadkach należy nam się zwrot niewykorzystanej składki OC.
Czy można wypowiedzieć umowę OC przez telefon?
Jak widać, tylko pisemna rezygnacja z OC daje nam pewność, że wypowiedzenie będzie skuteczne. Wypowiedzenie umowy przez telefon może zostać potraktowane jako nieważne. W dodatku, niesie za sobą przykre konsekwencje, bo towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do egzekwowania zapłaty składki za cały okres trwania ochrony. Co istotne – nie ma znaczenia np. fakt, że posiadaliśmy w tym czasie drugą opłaconą polisę.
W tym miejscu warto jednak wspomnieć o małym wyjątku, czyli sytuacji, w której możemy rozwiązać umowę OC podczas rozmowy telefonicznej. Chodzi mianowicie o przypadek, w którym zawarliśmy dwie umowy OC w tym samym towarzystwie, na ten sam okres ochrony.
Art. 28a. 3. W sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w odniesieniu do tego samego pojazdu mechanicznego, z tym samym okresem ubezpieczenia z jednym zakładem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się składka ubezpieczeniowa z tytułu jednej umowy ubezpieczenia.
Do podwójnego ubezpieczenia w tej samej firmie dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy samodzielnie kupimy polisę OC (np. przez Internet) i równocześnie ten sam ubezpieczyciel automatycznie przedłuży naszą dotychczasową umowę. W takim wypadku, wystarczy zadzwonić do towarzystwa i poprosić o anulowanie jednej umowy.
Telefoniczne rozwiązanie umowy OC będzie skuteczne także w przypadku nabywcy samochodu z komisu, który po otrzymaniu od przedsiębiorcy polisy OC skontaktuje się z ubezpieczycielem i podpisze nową umowę, z tym samym okresem ochrony (poprzednia umowa zostaje rozwiązana).
Jak złożyć pisemne wypowiedzenie OC?
Wzór wypowiedzenia można pobrać ze strony ubezpieczyciela lub z dowolnej strony internetowej (polecamy nasz generator wypowiedzenia). W piśmie powinny być zawarte między innymi:
> dane właściciela pojazdu oraz jego współwłaścicieli – w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL,
> oznaczenie ubezpieczyciela – nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeniowego,
> numer wypowiadanej polisy,
> dane ubezpieczonego samochodu.
W dokumencie podajemy również powód wypowiedzenia – można posiłkować się podstawą prawną, która uprawnia ubezpieczonego do złożenia wypowiedzenia.
Ważne! Wniosek musi być własnoręcznie podpisany przez wszystkich właścicieli pojazdu. Dokument można wysłać drogą e-mailową, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej oraz złożyć bezpośrednio u agenta lub w biurze towarzystwa ubezpieczeniowego. Dopuszczalne sposoby wypowiedzenia warto sprawdzić u swojego ubezpieczyciela.
źródło: www.wypowiadamoc.pl


© Copyright 2017 Mobirise
All Rights Reserved

Kontakt:


E-mail: biuro@tf-biznes.pl 
Tel. : +48 509 118 159
Siedziba firmy:

TF-BIZNES Wojciech Krzysztoń
Wola Dalsza 24
37-100 Łańcut
NIP 8151468194
REGON 690572029