free portfolio website templates

ubezpieczenie rolne

Od lat pracujemy na Państwa zaufanie

Ubezpieczenia rolnicze to przede wszystkim ochrona w razie nieprzewidzianych okoliczności przyrody mogące zagrozić gospodarstwu rolnemu. Grad, susza czy inne klęski żywiołowe to nie wyrok, ale ryzyka, od których możena się ubezpieczyć na wybraną kwotę. W razie niepomyślnej sytuacji rolnik otrzym wsparcie finansowe, które zapewnią środki na naprawę szkody.
Do obowiązkowych polis zaliczamy ubezpieczenie budynków rolniczych oraz OC rolnika. Pierwsze z nich to ochrona zabudowań, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego np. stodoła i kurnik. Z kolei OC rolnika polega na pomocy poszkodowanym przez działalność zawodową, kiedy np. stado zniszczy zboże sąsiada nie trzeba będzie wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni.
Dla pełnej ochrony pomyśleć można o zakupie ubezpieczenia hodowli, upraw i maszyn rolniczych. Dzięki polisie nie trzeba martwić się o zwierzęta, rośliny i sprzęt, który decyduje o powodzeniu aktywności rolniczej. 
OC rolnika to rodzaj ubezpieczenia obowiązkowego, które musi posiadać każdy prowadzący gospodarstwo rolne. Przedmiotem ochrony jest odpowiedzialność cywilna rolnika oraz wszystkich osób mieszkających i pracujących w gospodarstwie. Jeśli przypadkowo spowodujecie szkodę osobie trzeciej, suma gwarancyjna odszkodowania wynosi 5 mln euro w przypadku szkód na osobie i 1 mln w razie szkód na mieniu.
Straty mogą powstać na drodze wykonywanych czynności (np. wskutek wypasu bydła) lub poprzez zaniechanie obowiązku (np. niezabezpieczenie maszyny). Poszkodowanym może być np. sąsiad, któremu Twoje zwierzęta zniszczyły uprawy zboża. Powstania szkody nie da się przewidzieć, więc Twój budżet nie musi być gotowy na jej naprawę. Rozległość zniszczeń zaś może być ogromna i Twoja odpowiedzialność za straty stanie się znacznym obciążeniem dla gospodarstwa. Z polisą OC rolnika masz gwarancję środków finansowych na wypłatę odszkodowania dla poszkodowanego, aby likwidacja szkód przebiegała sprawnie i bez przeszkód.

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia OC rolnika?
Ubezpieczenie obejmuje szkody na osobie i na mieniu, dotyczy zatem zniszczeń przedmiotów i dóbr oraz uszkodzeń ciała i śmierci osób trzecich. Gdy zdarzy się szkoda z Twojej winy, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie na naprawę lub zakup uszkodzonego mienia. Wsparcie finansowe obejmie także leczenie i rehabilitację poszkodowanych osób, wypłatę renty czy zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.
Polisa jest obowiązkowa, jeśli podejmujesz działalność rolniczą, płacisz podatek rolny i masz gospodarstwo o powierzchni ponad 1 ha. Za brak odpowiedniego ubezpieczenia grożą kary finansowe. Minimalne sumy gwarancyjne są regulowane przepisami i wynoszą ponad 5 mln euro za szkody na osobie i ponad 1 mln euro za straty na mieniu. Ubezpieczenie zawierasz na rok, a polisa automatycznie się odnawia w trosce o ciągłość ochrony.
Ubezpieczenie budynków rolnych jest rodzajem polisy majątkowej, którą musi zawrzeć każdy rolnik zgodnie z przepisami prawa. Brak ważnej ochrony wiąże się z karą pieniężną. Ubezpieczenie wybierasz na rok, a po spełnieniu określonych warunków polisa odnawia się automatycznie, abyś zawsze był pod ochroną.
Budynki rolne to zarówno obiekty mieszkalne, jak i wszystkie konstrukcje wykorzystywane w ramach prowadzenia gospodarstwa, które zostały pokryte dachem, a ich powierzchnia wynosi minimum 20 m2. Polisa obejmie zatem Twój dom, stodołę, oborę, stajnię czy magazyn zboża. Zakres ubezpieczenia dopasujemy do indywidualnych potrzeb Twojego gospodarstwa i profilu działalności rolniczej. Każdy budynek rolny musi być ubezpieczony w zakresie murów wraz z przynależnymi instalacjami.

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia budynków rolnych?
Podstawowy wariant możesz rozszerzyć o elementy stałe i ruchome np. meble, piece i armaturę sanitarną. Polisa może objąć także kolektory słoneczne.
Ochrona ubezpieczeniowa zadziała w razie wystąpienia ryzyk zawartych w umowie. W przypadku polisy obowiązkowej będą to zdarzenia losowe np. pożar, zalanie, uderzenie pioruna czy osunięcie się ziemi. Jeśli chcesz kompleksowo zadbać o gospodarstwo, warto pomyśleć o uzupełnieniu ochrony dodatkowymi czynnikami ryzyka takimi jak szkody wodociągowe czy przepięcia.
Ubezpieczenie maszyn rolniczych obejmuje urządzenia takie jak: kombajny, młockarnie, siewniki, prasy czy kultywatory. Ochrona może trwać cały rok lub przez kilka miesięcy tylko wtedy, kiedy używasz sprzętu do prac sezonowych. Pojazdy mechaniczne takie jak ciągniki i przyczepy muszą być obowiązkowo objęte roczną polisą OC.

Jak chroni ubezpieczenie maszyn rolniczych?
Podstawowym ryzykiem, od którego możesz się ubezpieczyć, są zdarzenia losowe takie jak pożar, grad, deszcz nawalny czy inne niekorzystne warunki atmosferyczne. Dla najlepszej ochrony warto rozszerzyć wariant ubezpieczenia o kradzież. Jeśli Twoja maszyna zostanie skradziona, otrzymasz odszkodowanie i nie będziesz martwił się o los swoich zbiorów.
Szkody objęte standardową umową to uszkodzenie i utrata sprzętu. W ramach likwidacji szkody ubezpieczyciel umożliwi Tobie naprawę niesprawnych maszyn i w razie konieczności zapewni środki na zakup nowych. W wariancie kosztorysowym będziesz mógł zlecić naprawę we własnym zakresie i przedstawić rachunki ubezpieczycielowi, aby otrzymać zwrot kosztów. Z kolei wariant serwisowy zapewni bezgotówkowe rozwiązanie sprawy pomiędzy warsztatem naprawy a towarzystwem ubezpieczeniowym.
Dzięki polisie nie musisz martwić się o przestrój pracy. Zawsze dysponujesz profesjonalnym wyposażeniem, aby rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. Nawet w niesprzyjających okolicznościach jesteś w stanie terminowo dostarczyć owoce swojej pracy.
Prowadzenie gospodarstwa to odpowiedzialność bowiem wszystko, co kiełkuje na Twoim polu, znajdzie się wkrótce na naszych talerzach, w sałatkach warzywnych i cieście z owocami. Dla bezpieczeństwa swoich upraw skorzystaj z odpowiedniego ubezpieczenia.
Polisa jest obowiązkowa, jeśli pobierasz dopłaty bezpośrednie. Przedmiot ubezpieczenia musi obejmować co najmniej połowę upraw. Brak aktualnej polisy wiąże się z karą w wysokości 2 euro za każdy nieubezpieczony hektar upraw. Ubezpieczenie jest również niezbędne, aby skorzystać z rządowej pomocy w razie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Polisę zawierasz na cały rok lub sezonowo na kilka miesięcy.

Jak skorzystać z dofinansowania?
Nie musisz w całości opłacać składki za ubezpieczenie. Możesz skorzystać z dofinansowania ubezpieczenia, a budżet państwa pokryje nawet 65% całej kwoty. Ulgą objęte są uprawy zboża, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych, roślin strączkowych, ziemniaków, tytoniu, chmielu, warzyw gruntowych, truskawek oraz drzew i krzewów owocowych.
Co ważne, aby skorzystać z rządowego dofinansowania do ubezpieczenia, musisz wybrać polisę w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych objętego umową z Ministerstwem Rolnictwa. W CUK Ubezpieczenia współpracujemy z 30 towarzystwami, więc możemy zaproponować Ci ofertę z rządową zniżką.

Jak chroni ubezpieczenie upraw?
Z ubezpieczeniem upraw nie musisz bać się niekorzystnej pogody. Otrzymasz odszkodowanie, kiedy niesprzyjające warunki atmosferyczne pokrzyżują Ci plany. Wypłacone środki zrekompensują doznane szkody, ubytki ilościowe w plonach nie będą tak dotkliwe, a straty nie wpłyną negatywnie na wynik finansowy Twojego gospodarstwa.
Plony możemy ubezpieczyć od ryzyk wymienionych w OWU. Wśród nich znajdują się najpopularniejsze anomalie pogodowe, które nawiedzają rolników w różnych porach roku np. grad, powódź, susza, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny czy ujemne skutki przezimowania.

Zobacz więcej:


© Copyright 2017 Mobirise
All Rights Reserved

Kontakt:


E-mail: biuro@tf-biznes.pl 
Tel. : +48 509 118 159
Siedziba firmy:

TF-BIZNES Wojciech Krzysztoń
Wola Dalsza 24
37-100 Łańcut
NIP 8151468194
REGON 690572029